Prevenció del Càncer de Còlon

Les mesures higièniques i dietètiques són fonamentals per a aconseguir un adequat funcionament del còlon i estableixen la prevenció primària per a evitar potencials malalties.

L’aparell digestiu és un dels sistemes més rics i variats de l’organisme que s’encarrega, entre altres funcions, del complex procés de digestió, absorció i metabolització de l’aliment, el seu emmagatzematge i, finalment, l’expulsió de les restes sobrants.

El còlon, també denominat intestí gros, representa l’últim tram del tub digestiu, connectant l’intestí prim amb l’anus.

Com qualsevol altre òrgan del cos humà, pot presentar trastorns i canvis en el seu comportament i estructura, tant de tipus benigne com maligne.

D’entre els primers podem trobar patologies de tipus funcionals (com el síndrome del còlon o intestí irritable, alteracions funcionals ano-rectals…) o de tipus orgàniques (com diverticles, pòlips, tumors inicialment benignes, angiodisplàsies, colitis ulcerosa, malaltia de Crohn i altres tipus de colitis, infarts, malalties inflamatòries, etc).

Entre els processos malignes destaca el Càncer de Còlon i Recte, amb una incidència en augment en el món occidental, que en molts casos s’origina en un pòlip inicialment benigne.

Entre els processos malignes destaca el Càncer de Còlon, una degeneració de l’epiteli colònic, amb una incidència en augment en el món occidental.
A causa de la seva alta freqüència d’aparició i a la seva mortalitat, el Càncer de Còlon o Càncer Colorectal, suposa un important problema de salut pública. Segons dades publicades per l’Associació Espanyola Contra el Càncer, el càncer de còlon és el càncer més freqüent seguit pel de pròstata, pulmó i mama.

Per a aconseguir una adequada funcionalitat del còlon i prevenir potencials malalties futures, és de cabdal importància establir uns adequats hàbits dietètics i nutricionals (una dieta rica en verdures, llegums, fruites i fibra en general, descartant grasses animals), així com evitar l’alcohol, el tabac, el sobrepès, el sedentarisme… el que resulta un primer pas preventiu molt important.

A més d’aquestes mesures preventives, el diagnòstic precoç és fonamental per a disminuir el risc de desenvolupar Càncer de Còlon, atès que l’estadi en el qual es diagnostica depèn de la seva curació. Si es detecta en fases inicials s’aconsegueix una curació completa en la majoria dels casos però quan es diagnostica en fases avançades només un petit percentatge de pacients sobreviuen als 5 anys.

Davant simptomatologia digestiva persistent, presència de símptomes d’alarma o antecedents familiars de malalties de còlon, és prudent posar-se en mans d’un servei especialitzat en l’aparell digestiu per a valorar individualment cada situació. Addicionalment també es recomana una revisió digestiva de caràcter preventiu a partir dels 50 anys, independentment dels símptomes que es presentin.

La Colonoscòpia Total és la prova més sensible i específica per a determinar qualsevol malaltia del còlon, ja que, a més de permetre una visió total, completa i directa de l’intestí, permet complementar l’estudi amb tècniques diagnòstiques (biòpsies) i terapèutiques (extreure pòlips, ressecar tumors, coagular lesions…) amb una sensibilitat i especifitat generals aproximades del 100%.

A la Clínica ServiDigest també dispossem de la Cápsula Endoscòpica de Còlon, una técnica avançada que permet l’estudi diagnòstic del recte i còlon en els casos que estigui contraindicada la realització de la Colonoscòpia, per a estudis i seguiment de la Colitis ulcerosa i malaltia de Crohn, en Colonoscòpies que no s’han pogut fer complertes i també per a estudis de cribratge del Càncer de Còlon.

La Càpsula Endoscòpica suposa un important avanç en permetre l’estudi complet de tot el tub digestiu incloent l’Intestí prim, Còlon i Recte, aconseguint diagnosticar moltes lesions que fins ara passaven inadvertides.

També dispossem de la Càpsula Endoscòpica específica per fer l’estudi de l’Intestí prim. És un mètode diagnòstic no invasiu i molt ben tolerat pel pacient, i considerat el primer mètode en la detecció de les lesions de l’Intestí prim.

Els diferents tipus de Càpsules endoscòpiques disposen d’unes càmeres en el seu interior que permeten, després de ser ingerida pel pacient, l’estudi mitjançant imatges del tram del tub digestiu que recorre mentre duri l’exploració.

Les imatges es transmeten a través de la paret de l’abdomen i es graven en un aparell portàtil petit que el pacient porta adossat al seu cos.
Les imatges gravades seran posteriorment descarregades en un ordinador perquè el metge especialista les valori i emeti un informe. La Càpsula Endoscòpica s’elimina pel recte durant la primera setmana.

La importància del cribratge és indiscutible, ja que el Càncer de Còlon és prevenible. A la nostra Clínica ServiDigest recomanem seguir les indicacions i controls dels seus metges per poder diagnosticar i tractar les lesions del recte i còlon en les fases més incipients.

Dr. Josep Merlo Mas
Director Clínica ServiDigest
Especialista en Aparell Digestiu