La Colonoscòpia Total

La Colonoscòpia o Endoscòpia del còlon, coneguda també com Fibrocolonoscòpia, és una prova de capital importància en el diagnòstic i prevenció dels pòlips de còlon i del Càncer Colorectal, possibilitant una exploració detallada de tot el recorregut del còlon identificant clarament les lesions que puguin existir, permetent la presa de biòpsies i realitzar els procediments complementaris terapèutics que siguin necessaris.

És un procediment diagnòstic segur i eficaç que, en general, permet el diagnòstic de qualsevol malaltia de tipus inflamatori o tumoral del còlon.

Per a la pràctica de la Colonoscòpia s’utilitza un instrument tubular llarg i flexible que s’introdueix a través de l’anus i que disposa d’una càmera en el seu extrem distal, capaç de transmetre llum i imatge que es reprodueix a temps real en un monitor. Porta incorporat un canal intern que permet introduir tots el aparells necessaris per a efectuar qualsevol tipus de terapèutica.

És una tècnica que es realitza de forma ambulatòria i sota sedació amb el que el pacient no sent dolor durant el procediment.

Les principals indicacions de la Colonoscòpia són la prevenció de Càncer Colorectal, el control i extirpació de pòlips, la sospita de malaltia inflamatòria intestinal, els canvis en l’hàbit evacuatori i l’estudi dels símptomes abdominals en general.

Durant la Colonoscòpia es realitzen diferents tècniques tant diagnòstiques com terapèutiques:

  • Polipectomia: extirpació de lesions polipoidees.
  • Estenosi o zones estretes al recte i còlon. Si durant l’exploració es confirma la sospita prèvia d’aquestes alteracions, es poden tractar amb dilatadors a través de l’endoscopi.
  • Control de sagnats. Si s’observa qualsevol tipus de lesió sagnant, es pot abordar mitjançant electrocoagulació, esclerosi, coagulació amb gas argó o altres tècniques similars.
  • Resecció Endoscòpica de Tumors. La Colonoscòpia permet l’extirpació de lesions polipoideas d’ampli volum i diàmetre sempre que no infiltrin la paret del còlon o que hi hagi un gran inconvenient tècnic per a la resecció endoscòpica, en aquest cas està indicada l’extirpació quirúrgica.
  • Mucosectomía. Mitjançant la infiltració amb diverses substàncies sota la mucosa del còlon per evitar la perforació o el sagnat i utilitzant l’utillatge adequat, és possible extirpar en una o més vegades, lesions polipoideas voluminoses o extenses que afecten la mucosa del tub digestiu i que d’una altra manera s’haurien operar necessàriament.
  • Tècniques Hemostàtiques Endoscòpiques. Es fan servir per tractar lesions mucoses i / o polipoideas planes o sagnants, a fi de facilitar la seva completa extirpació endoscòpica evitant el risc de perforacions i hemorràgies en efectuar una endoscòpia terapèutica que comporti risc de sagnat.
  • Tatuatge amb Marcador Endoscòpic. Aquesta tècnica endoscòpica s’utilitza per marcar la situació d’una lesió sospitosa de difícil localització, bé per poder extirpar o controlar-la endoscòpicament, bé per la seva extirpació quirúrgica.
  • Biòpsia Endoscòpica. Consisteix en l’extracció d’una o més mostres de teixit de la mucosa del tub digestiu mitjançant una pinça que s’introdueix a través del canal de l’endoscopi. Aquest examen microscòpic possibilita un diagnòstic més exacte.
  • Extracció Endoscòpica de Cossos Estranys. Mitjançant la Colonoscòpia podem també recuperar cossos estranys que hagin baixat del tram superior i que de vegades es queden en el cec o travessats a la vàlvula ileocecal, com poden ser cargols de dentista, ossos de fruites o altres cossos estranys de mida petita o que s’hagin introduït per via anal com cànules d’irrigació o objectes relacionats amb pràctiques sexuals.

Centre Medicquirúrgic ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en el tractament endoscòpic de patologies digestives i metabòliques.

Dr. Ramiro Durán Bermejo
Sotsdirector Mèdic de Clínica ServiDigest
Especialista en Aparell digestiu
Col·legiat 23.444 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona