El Còlon

El còlon és un òrgan viu que pot presentar diferents malalties funcionals i orgàniques, fins i tot en persones asimptomàtiques.

Les mesures higièniques i dietètiques representen mesures fonamentals per a aconseguir un adequat funcionament del còlon i establir la prevenció primària per a prevenir potencials malalties.

L’aparell digestiu és un dels sistemes més rics i variats de l’organisme humà.

Des de la boca fins a l’anus forma una llarga estructura tubular (complementada amb una sèrie d’òrgans annexos) que s’encarrega del complex procés de digestió, absorció i metabolització de l’aliment, el seu emmagatzematge i, finalment, l’expulsió de les restes sobrants.

El còlon, també nomenat intestí o intestí gros, representa l’últim tram d’aquest aparell digestiu, connectant l’intestí prim amb l’anus.

És un òrgan de morfologia tubular, d’uns 150 cm de longitud (per 5-10 cm d’amplària), format de set parts: des de l’interior cap al final trobem successivament el cec, el còlon ascendent, el còlon transvers, el còlon descendent, el sigma, el recte i l’anus.

La seva paret està formada per diverses capes o substrats on trobem cèl·lules epitelials, glàndules, teixit muscular i una capa externa serosa que són les responsables de facilitar-li les seves funcions:

• Completar l’absorció de líquids i d’alguns aliments (la major part ja s’ha absorbit en l’intestí prim) incorporant-los en el torrent sanguini.
• Emmagatzemar i eliminar els residus en forma d’excrements mitjançant moviments peristàltics coordinats.

Com qualsevol altre òrgan viu del cos humà, pot presentar trastorns i canvis en el seu comportament, dinamisme i arquitectura, tant de tipus benigne com maligne.

D’entre els primers podem trobar trastorns de tipus funcionals (còlon irritable, singlot o hipertonicitats locals, trastorns expulsius) o de tipus orgànics (hemorroides, diverticles, angiomes, pòlips, colitis, infarts, malalties inflamatòries).

Entre els processos malignes destaca el càncer de còlon, una degeneració de l’epiteli colònic, que es troba amb una incidència progressivament en augment en el món occidental.

Per a aconseguir una adequada funcionalitat del còlon i prevenir potencials malalties futures hem d’establir uns adequats hàbits dietètics i nutricionals: una dieta típicament “mediterrània” rica en verdures, llegums, amanides, fruites i fibra en general, evitant grasses animals, alcohol, tabac i sobrepès.

Quan aquestes mesures es converteixen en insuficients i en casos seleccionats amb restrenyiment, còlon irritable, malaltia diverticular no complicada, toxicitat colònica… existeixen senzills procediments terapèutics complementaris que poden ajudar, de manera individual, a retornar l’equilibri i la normalitat al funcionalisme digestiu.

Existeixen altres casos amb mal funcionament intestinal on les mesures higiènic-dietètiques aïllades poden resultar insuficients. És llavors quan, sota prescripció mèdica, poden jugar un paper important algunes medicacions com a antidiarreics o laxants, espasme lítics, antiinflamatoris, protectors gàstrics, antiflatulents…

Finalment, en aquells casos amb simptomatologia digestiva persistent, presència de símptomes d’alarma, antecedents familiars de malalties de còlon o, senzillament pel fet d’arribar a una determinada edat (a partir dels 50 anys), es pot considerar necessari que es revisi l’interior del còlon per a poder descartar o detectar les malalties intestinals concretes amb la possibilitat de fer prevenció i aplicar el tractament més adequat.

Aquest procediment senzill, segur i fiable és la Colonoscòpia.

La visió total, completa i directa de l’intestí que aporta la Colonoscòpia, permet completar l’estudi amb tècniques diagnòstiques (biòpsies) i terapèutiques (extracció de pòlips, coagulació de lesions, col·locació de pròtesi, dilatació de zones disminuïdes de calibre…) en el mateix acte, amb una sensibilitat i especifitat generals aproximades del 100%.

Des de Clínica ServiDigest recomanem fer una revisió periòdica mitjançant aquesta tècnica d’exploració, fonamental per a diagnosticar i tractar la majoria de lesions premalignes del còlon.

Quan el càncer de còlon es detecta en fases inicials, s’aconsegueix una curació completa en la majoria dels casos, però quan es diagnostica en fases avançades només un petit percentatge sobreviuen als cinc anys.

És important tenir en compte que davant qualsevol símptoma digestiu d’alarma, caldrà posar-se en mans d’un servei especialitzat en l’Aparell Digestiu que pugui valorar individualment cada situació.

Addicionalment, també es recomana una revisió digestiva de caràcter preventiu a partir dels 50 anys, independentment dels símptomes que es presentin.