Malaltia Inflamatòria Intestinal

La Malaltia Inflamatòria Intestinal és una patologia caracteritzada per dolor o molèsties abdominals, associades a una alteració en l’hàbit deposicional.

En la majoria dels pacients no hi ha una causa que expliqui aquests símptomes i es cataloga com a trastorn funcional (anomalies de motilitat o sensibilitat intestinal).

Depenent de la consistència de la femta, la Malaltia Inflamatòria Intestinal es pot dividir amb predomini de diarrea o amb predomini de restrenyiment, sent bastant freqüent que un mateix pacient presenti dues característiques.

No hi ha cap prova complementària que estableixi el diagnòstic d’aquesta malaltia de forma definitiva.

La majoria de les vegades els procediments indicats en aquests pacients estan destinats a descartar altres causes que podrien produir simptomatologia similar.

Depenent de cada cas s’haurà de recórrer per al diagnòstic diferencial a proves de laboratori, cultius de femta, estudis endoscòpic, test d’intoleràncies alimentàries, estudi de trànsit colònic, manometria anorectal, etc.

Tractament de la Malaltia Inflamatòria Intestinal

Pel que fa al tractament de la Malaltia Inflamatòria Intestinal es recomana com a norma general la pràctica d’exercici físic de forma regular, portar una dieta equilibrada, i dedicar temps a la defecació.

En relació a la dieta,  no hi ha evidència que aquesta malaltia es relacioni a alguna al·lèrgia o intolerància a algun aliment específic, per la qual cosa hem d’intentar evitar les dietes d’exclusió i seguir una dieta equilibrada.

Depenent del predomini de diarrea o restrenyiment poden utilizar-se fàrmacs laxants o antidiarreics. En els darrers anys s’ha demostrat que alguns fàrmacs antidepressius, antibiòtics i prebiòtics podrien tenir un efecte beneficiós en casos seleccionats de Malaltia Inflamatòria Intestinal.

És important que en cas de presentar alguns dels símptomes anteriorment descrits, consulti a un especialista per determinar les causes, seleccionar el millor tractament, a més de conèixer el control i seguiment apropiat en cada cas individual.

Clínica ServiDigest disposa d’una unitat especialitzada en Gastroenterologia per a l’estudi i tractament d’aquesta patologia.