Condicions Generals de Contractació de la Tenda Online de ServiDigest

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE LA TENDA ONLINE SERVIDIGEST

Les presents condicions generals de contractació són aplicables a la contractació dels serveis mèdics oferts a través de la tenda online de la pàgina web www.servidigest.com, propietat de Unitat d’aparell digestiu ServiDigest S.L .

1.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS:

D’una part, Unitat d’aparell digestiu ServiDigest S.L., (d’ara endavant “SERVIDIGEST”, proveïda de  CIF B61719290 amb domicili en  Muntaner 507 5º 1ª – 08022,  Barcelona i les dades del qual de Registre Mercantil de Barcelona són: Tom 30876, foli 159, fulla número 179412, inscripció 1.

D’una altra part, l’usuari web de la tenda online  (d’ara endavant, “EL CLIENT”), que accepta les presents condicions generals de contractació des del moment en què contracta els serveis oferts per SERVIDIGEST. S’entendrà per Client a la persona física o jurídica, que tingui plena capacitat per contractar i que  tramiti l’alta com a usuari-membre del CLUB SERVIDIGEST.

2.-INFORMACIÓ PRÈVIA SOBRE CLÀUSULES CONTRACTUALS  SERVIDIGEST ONLINE:

La contractació per l’usuari-client de qualsevol dels serveis mèdics oferts per SERVIDIGEST a través de la tenda Online suposa l’acceptació total de les clàusules contractuals establertes en les presents condicions generals de contractació, que el Client reconeix haver llegit prèviament a la formalització del contracte per mitjans electrònics; I tot això, sense perjudici de les clàusules contractuals particulars que resultin d’aplicació a cadascun dels productes i serveis jurídics oferts per SERVIDIGEST, i contractats de manera concreta per l’usuari-client.

3.- CLUB SERVIDIGEST

Per a una correcta prestació online de serveis de contractació de serveis mèdics, és obligatori que el client es doni d’alta en el CLUB SERVIDIGEST a través dels formularis facilitats per a aquest fi i que es poden localitzar a l’apartat CONTRACTAR ONLINE de la pàgina web www.servidigest.com. Posteriorment a la finalització del procés d’alta en el CLUB SERVIDIGEST, l’usuari haurà de presentar-se en les instal·lacions de SERVIDIGEST on se li lliurarà la targeta de membresia del CLUB. L’usuari podrà acudir a realitzar aquest tràmit el mateix dia de realització de la prova mèdica contractada online, per a això haurà d’aportar el seu DNI o document d’identificació.

4.- OBJECTE CONTRACTUAL

Les presents condicions generals de contractació  tenen per objecte regular la contractació online  de serveis mèdics especialitzats en Aparell Digestiu, Endocrinologia, Nutrició i Dietètica, Obesitat, Cirurgia General, Digestiva i Metabòlica, previ pagament del client  del preu especificat en la clàusula 5 d’aquestes condicions.

5.- LLISTAT DE SERVEIS I PREUS

6.-PROCÉS DE COMPRA

Perquè el procés de compra es validi, el client haurà de donar-se d’alta com a membre del CLUB SERVIDIGEST (apartat 3) i a partir de llavors podrà realitzar les compres online dels serveis mèdics.
Una vegada donat d’alta el client podrà accedir a la seva àrea de client a través d’un login i password que escollirà al moment de registre. En aquesta àrea el client podrà gestionar les seves compres i actualitzar les seves dades.

7.- FORMA DE PAGAMENT

La formes de pagament seran:
–    Transferència bancària al compte facilitat.
–    Pagament amb targeta de crèdit o dèbit mitjançant passarel·la de pagament d’entitat bancària LA CAIXA (Redsys).

8.- TERMINI PER GAUDIR DELS SERVEIS CONTRACTATS

En un màxim de 48 hores laborables es contactarà amb el client per programar dia i hora del Servei Mèdic.
El client Rebrà un correu electrònic amb les dades de  contractació del servei mèdic i la informació del Centre Mèdic on es realitzarà el Servei. Una vegada contractat el Servei tindrà fins a 3 mesos per programar-ho.

9.- DRET DE DESISTIMENT

El client disposa d’un termini de 14 dies naturals per desistir de la compra online dels serveis escollits. El client haurà d’enviar un mail  a l’adreça lopd@servidigest.com.  En aquests casos SERVIDIGEST abonarà les quantitats pagades pel client en un termini no major a 30 dies naturals.

10.- Responsabilitat de Servidigest en el compliment dels serveis contractats.

SERVIDIGEST es compromet a efectuar els serveis contractats sempre que sigui validat per ordre mèdica.
En cas que per ordre mèdica no es pogués realitzar el servei es retornarà al client  tot l’import del servei que no s’ha pogut efectuar, amb excepció  del cost de la visita mèdica.

11. PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ.

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. www.servidigest.com  posa a la disposició de l’usuari un compte de correu electrònic i diversos formularis de registre,  a través dels quals ens pot fer arribar les seves consultes i sol·licituds de serveis.
Quan l’usuari fa ús d’aquests mitjans per contactar amb nosaltres està acceptant de forma expressa que les dades que ens faciliti quedin incorporades en un fitxer propietat de SERVIDIGEST, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb l’únic fi d’atendre les consultes i sol·licituds de serveis  que ens pugui fer arribar. SERVIDIGEST no farà ús de les seves dades amb finalitats comercials tret que Vostè l’hagi autoritzat de forma expressa mitjançant el marcat dels chekbox que li facilitem en tots els nostres formularis de registre.
En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ens ha fet arribar les dades és el titular de les mateixes.
SERVIDIGEST guardarà les dades personals rebudes a través de la pàgina web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats. Així mateix aquestes dades no seran cedides ni es donarà accés a cap moment a terceres entitats sense autorització expressa del titular de les mateixes.
L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari implica el seu consentiment i acceptació de totes les condicions exposades en aquestes condicions generals.
L’usuari podrà accedir, rectificar, cancel·lar les seves dades en qualsevol moment exercitant els seus drets davant el Responsable del Fitxer: Unitat d’aparell digestiu Servidigest S.L., a c/ Balmes, 334 – 08006 – Barcelona o al Correu: lopd@servidigest.com.

12.-LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

12.1- Legislació aplicable:
Les parts reconeixen que la legislació aplicable al present contracte, i a totes les relacions jurídiques que provenen del mateix, serà l’espanyola, per expressa aplicació del que es disposa en l’article 1.262 del Codi Civil, en relació amb el que es disposa en el Capítol IV, del Títol Preliminar del mateix cos legal.
En qualsevol cas, per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present TENDA ONLINE  o dels serveis en ell desenvolupats, serà aplicable la legislació espanyola.

12.2.- Fur:
SERVIDIGEST i el Client que no sigui consumidor o usuari, segons la definició donada per la normativa sectorial espanyola, renuncien expressament a qualsevol altre fur, i se sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona cabdal, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús del lloc web, així com de la contractació i prestació de serveis a través de la tenda online.