USE (ultrasonografia endoscòpica)

La USE (ultrasonografia endoscòpica) es realitza mitjançant un aparell, l’ecoendoscopi, que porta acoblat en la seva punta un transductor d’ecos, el que permet estudiar ecogràficament les parets de l’esòfag, estómac i duodè en el tram superior i fins a uns 25 cm del tram inferior (recte i una mica del còlon sigmoide).

Així mateix, permet igualment realitzar una exploració ecogràfica minuciosa dels òrgans adjacents al tub digestiu, com el mediastí, pàncrees, lòbul esquerre hepàtic i vies biliars en el tram superior i avaluar l’extensió (estadiatge) dels pòlips i tumors del recte o la seva veïnatge.

Finalment, també permet, mitjançant una fina agulla de punció guiada pel propi aparell, l’aspiració de teixit de la lesió objecte d’estudi, per tal d’analitzar-lo. Aquesta tècnica s’anomena punció-aspiració amb agulla fina (PAAF).