Tractament

Com tractar el Càncer de Còlon i Recte

El tractament més eficaç del Càncer de Còlon radica en la seva prevenció.

Una dieta adequada i equilibrada, la pràctica d´un exercici físic regular, l’abstinència d’alcohol i tabac, evitar el sobrepès i l’obesitat….. ajuden a disminuir globalment la incidència de Càncer de Còlon en la població general.

Individualment, a més de les mesures higiènic-dietètiques esmentades, la gran importància de la prevenció secundària inclou la detecció precoç de lesions colòniques en estat premaligne mitjançant la realització de la Colonoscòpia.

Independenment dels símptomes que la persona presenti, es recomana que la població general es realitzi una Colonoscòpia a partir dels 50 anys. La indicació varia en funció dels antecedents personals o familiars de pòlips o càncers i d’algunes malalties concretes que el seu metge s’encarregarà de personalitzar.

Efectivament, la Colonoscòpia permet diagnosticar molts casos de Càncer de Còlon i Recte en estat precoç i ofereix la possibilitat de tractar-los en el mateix acte endoscòpic.

Quan apareixen símptomes d’alarma (sagnat per l’anus, alteració del ritme intestinal, oclusió intestinal,…) generalment la tumoració es pot trobar en un estat avançat, havent de recòrrer en molts dels casos al tractament quirúrgic.

En alguns casos seleccionats o quan la malaltia s´ha escampat més enllà de la paret del còlon es poden combinar altres tractaments alternatius, en funció de cada cas. Actualment, la radioteràpia i la quimioteràpia es poden utilitzar com a tractament complementari per a reduir el tamany de la tumoració i millorar el pronòstic i la supervivència.

Juntament amb altres tècniques, com algunes d’endoscòpia o les colostomies, també es poden utilitzar amb un caràcter paliatiu per a millorar la qualitat de vida.

Altres tractaments, com la braquiteràpia o la teràpia gènica, es troben encara en fase experimental.

De qualsevol manera, el tractament del Càncer de Còlon ha de ser individualitzat i supervisat per un equip multidisciplinar i coordinat, en el que ha de formar part activa un servei d’aparell digestiu i endoscòpia digestiva, cirurgia, oncologia i infermeria especialitzada. En casos seleccionats, pot ser d’ajuda comptar amb el suport d’un equip de psicologia i nutriciódietètica.

És molt important la relació personalitzada amb el seu equip mèdic, de tal forma que pugui conèixer i trobar resposta a les preguntes més habitualment formulades:
On tinc localitzat el meu tumor? Fins on s´ha estès? En quina etapa estic? Quin pronòstic s’espera? Quines opcions de tractament tinc? I els efectes secundaris dels mateixos? De quins serveis d´ajuda personal o familiar disposo? Només d’aquesta manera es pot trobar una resposta favorable a una de les grans malalties emergents dels nostres dies: el Càncer de Còlon.