Què és el Càncer de Còlon?

Entenem per Càncer de Còlon o Càncer Colorectal a la degeneració maligna d’algun dels estrats de la paret del budell, generalment l’epiteli de la mucosa (adenocarcinoma).

Encara que pot aparèixer “de novo”, generalment es presenta sobre un pòlip degenerat, que amb el temps ha crescut i evolucionat cap a la seva malignització.

D’aquí la importància de detectar aquests pòlips (com una berruga) en estats inicials, precoços i amb tamanys petits, amb la finalitat de poder extirpar-los endoscòpicament mitjançant la Colonoscòpia.