Diagnòstic

Diagnosi del Càncer de Còlon i Recte

Donada l’elevada incidència i el progressiu augment en freqüència del Càncer de Còlon i Recte en el món occidental, davant qualsevol símptoma digestiu d’alarma és prudent posar-se en mans d’un servei especialitzat en l’aparell digestiu que pugui valorar individualment cada situació. Addicionalment, també es recomana revisió digestiva de caràcter preventiu a partir del 50 anys independentment dels símptomes que es presentin.

Durant molts anys, s’han fet servir diferents mètodes diagnòstics per descartar malalties dels budells: anàlisis de sang, estudis en femta, proves radiològiques (enemes opacs, TAC o Scanner), resonància magnètica,…

En l’actualitat es realitza un test de sang oculta en femta en les campanyes de detecció precoç de Càncer Colorectal per a la població general entre 50 i 70 anys que no presenten símptomes rectals o colònics, antecedents familiars de Càncer de Còlon i Recte, o antecedents personals de pòlips, Càncer de Còlon i Recte o malaltia inflamatòria intestinal, però és menys eficaç que la Colonoscòpia per detectar l’existència de pòlips precancerosos.

De tots els mètodes diagnòstics, la prova més sensible i específica per a determinar qualsevol malaltia del còlon és la Colonoscòpia total ja que, a més de permetre una visió total, completa i directe del budell, permet complementar i realitzar tècniques diagnòstiques (biòpsies) i terapèutiques (treure pòlips, coagular lesions, posar pròtesis, dilatar zones estretes,…) en el mateix acte, amb una sensibilitat i especificitat generals aproximades del 100%.

La seva alta eficàcia i bona tolerància (principalment si es realitza amb sedació), ha fet que la Colonoscòpia hagi substituit progressivament a les altres tècniques diagnòstiques, reservant-se aquestes últimes exclusivament per aquells casos d’estudis complementaris o pels que existeixi un motiu que contraindiqui la realització de la Colonoscòpia.

Altres tècniques més modernes (estudis genètics i ADN fecal, colonografia virtual,…) tenen encara un alt cost econòmic amb un ampli marge de falsos valors diagnòstics i no permeten ser terapèutiques, motiu pel qual estan poc arrelades, obligant a recòrrer posteriorment a la Colonoscòpia convencional per a acabar diagnosticant i tractant la malaltia.

En l’actualitat també disposem d’una técnica novedosa que és la Càpsula Endoscòpica de còlon que permet l’estudi diagnòstic del recte i còlon en casos seleccionats que no es puguí realitzar la colonòscopia convencional o també per estudis de cribatge del Càncer de Còlon.